Chuyên đề xây dựng quận Văn hóa

Chuyên đề xây dựng quận Văn hóa

18/04/2014 3:18:34 SA
Ngày 17/4/2014, Trung tâm Văn hóa quận 1 tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Vai trò của Trung tâm Văn hóa quận 1 tham gia xây dựng Quận Văn hóa giai đoạn 2014 -2015”, đề ra các giải pháp, kinh nghiệm nâng cao chất lượng hoạt động của đơn vị nhằm góp phần tham gia xây dựng Quận 1 - Quận Văn hóa.   

Đã có 16 bài tham luận tham gia đề xuất các giải pháp hoạt động xây dựng Quận Văn hóa gắn với thực tế đơn vị, tập trung thành 5 nhóm giải pháp thực hiện: nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trên hoạt động Bản tin (mở thêm chuyên trang, chuyên đề, chuyên mục, cải tiến nội dung chất lượng…).  Đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền (đẩy mạnh cổ động trực quan, xây dựng các tác phẩm hài kịch, tiểu phẩm tuyên truyền lưu động về nếp sống văn minh đô thị…). Chuẩn hóa công tác quản lý, đào tạo nhân sự, có chế độ khen thưởng, biểu dương kịp thời, thỏa đáng. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa văn nghệ (mở phòng chiếu phim 3D, thành lập đội văn nghệ tuyên truyền lưu động, tổ chức hoạt động biểu diễn văn hóa, văn nghệ….). Đầu tư cải tạo và nâng cấp cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa tại cơ sở, tạo cảnh quan môi trường...
          T.T
 

Video
Thư viện hình ảnh
Dành cho quảng cáo