Học tập chuyên đề

Học tập chuyên đề

11/04/2014 1:35:20 SA
Ngày 10/4/2014, Trung tâm Văn hóa quận 1 tổ chức chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm” cho toàn thể cán bộ - công nhân viên chức đơn vị tham dự.  


         Ông Phan Trọng Quyền - Quận ủy viên, Giám đốc Trung tâm Văn hóa quận 1 trình bày nội dung chuyên đề: nêu rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập chuyên đề trong cán bộ công chức hiện nay. Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm là 3 nội dung liên quan mật thiết, yêu cầu cấp thiết đặt ra để mỗi cá nhân hoàn thiện mình. Phải xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp học tập, làm theo gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Hiện nay Trung tâm Văn hóa quận 1 đã và đang tiếp tục xây dựng những chuẩn mực, tiêu chí phù hợp với hoạt động của đơn vị, hàng năm đều tiến hành đánh giá, điều chỉnh, bổ sung theo thực tế. Tổ chức học tập Chỉ thị 03 gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 thể hiện linh hoạt qua việc tổ chức đăng ký  nội dung làm theo trong các buổi sinh hoạt chào cờ, họp chi bộ… cùng các hoạt động tuyên truyền: hội thi, pa nô, về nguồn, an sinh xã hội… Đặc biệt, cán bộ - công nhân viên đơn vị đăng ký làm theo gắn với những tiêu chí xây dựng Quận 1 - Quận Văn hóa trong năm 2014.
T.T
 
 
Video
Thư viện hình ảnh
Dành cho quảng cáo